ผลการประเมิน

 

URGENT

บริษัทควรตื่นตัวมากกว่านี้ และรีบลงมือกับการจัดทำโครงการด้านการคุ้มครองครองส่วนบุคคลให้เป็นไปตามหลัก PDPA อย่างเร่งด่วนเพื่อหลีกเลียงความเสี่ยงในผลกระทบต่างๆ ทั้งด้านกฎหมาย ความเสียหายทางธุรกิจ ด้านชื่อเสียงและจากโทษค่าปรับต่างๆ ที่มีมูลค่าสูงรวมถึงโทษทางอาญา

บริการที่แนะนำ

อบรมเรียนรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ PDPA

        เพราะเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องใหม่ และเร่งด่วนสําหรับทุกธุรกิจ และหน่วยงาน และที่สําคัญต้องได้รับความร่วมมือจากพนักงานในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร ดังนั้นการทําความเข้าใจกับเรื่อง ข้อมูลส่วนบุคคล หน้าที่ และบทบาทของธรุกิจต่อเรื่องนี้รวมถึง การสร้างนโยบายในระดับองค์กร แผนก ล้วนแต่ต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจเป็นพื้นฐานในการเริ่มต้น การปูพื้นฐานเพื่อความเข้าใจ จึงเป็นสิ่งสําคัญที่สุด…

บริการอื่นๆของเรา

ทำ Consent ตามกฎหมาย

ทำConsentให้เว็บไซต์ของคุณง่ายๆเพียงแค่
กรอกข้อมูล และรับlink URLไปใช้งานบนเว็บไซต์
ของคุณได้ทันที…

ทำ Consent with API

ทำConsent with API ให้เว็บไซต์ของคุณง่ายๆ
เพียงแค่กรอกข้อมูล และรับlink URLไปใช้งาน
บนเว็บไซต์ของคุณได้ทันที พร้อมทั้ง API
เชื่อมconsentกับระบบของคุณ…

หากมีข้อสงสัย โปรดกรอกอีเมลของท่านเพื่อรับการติดต่อกลับจากเรา